תנאי שימוש באתר

html הגדרות בתנאי השימוש יהיו למונחים המוגדרים בהם המשמעות שלהלן:
 • WASENS או החברה – טריפל פלוס בע“מ ח.פ. 514523281 ,המדע 5 יקנעם;
 • האתר – אתר האינטרנט https://wasens.net;
 • המוצרים – המוצרים המופיעים באתר;
 • ימי עסקים הינם ימי חול – ראשון עד חמישי – ואינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד וימי זיכרון;
 • התנאים מופיעים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד- אף רבים במשמע.
 1. כללי
  •  האתר מנוהל ומופעל על ידי WASENS.
  • תנאי שימוש אלה, יחד עם התנאים הכלליים, מסדירים את השימוש שלך (”המשתמש”) באתר, בביצוע הזמנת המוצרים המוצעים בו ובשירותים המוצעים בו (יחד ”השירותים”) ומהווים הסכם בין המשתמש ובין WASENS לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים (”תנאי השימוש”). תנאי השימוש כוללים גם את מדיניות הפרטיות )https://wasens.net) והתנאים הכלליים.
  •  השימוש באתר ובשירותים על ידי המשתמש כפוף לתנאי השימוש. הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בשימת לב ובטרם תעשה כל שימוש באתר ובשירותים. בשימושך באתר ו/או בשירותים הינך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים.
  • תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בתכניו, ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת דיגיטלי אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו“ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  • WASENS שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. המשך השימוש באתר לאחר שינוי התנאים ייראה כהסכמה מדעת שלך לשינוי האמור; בהתאם לכך, המשתמש מתבקש לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.
  • על מנת להשתמש באתר יש צורך בשימוש ברשת תקשורת ומכשיר קצה תומך, כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט, תקינים ותומכים. • בכל שאלה הנוגעת לאתר, מוצרים המופיעים בו, הזמנות וברורים אחרים, המשתמש מוזמן לפנות אלינו באמצעות קישור לשירות הלקוחות המופיע באתר)להוסיף קישור (או בטלפון במספר 2211370-072 ונשוב אליך בהקדם.
  •  כל הכתוב בתנאי השימוש הינו כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 ,תקנותיו, צוויו ובהוראות מכוחו (”החוק”).
  • המשתמש מתחייב ומאשר כי לו הזכות והסמכות המלאה להשתמש באתר ולהיות מחויב על פי תנאי השימוש. המשתמש מסכים למלא אחר תנאי השימוש במלואם וכן לציית לכל החוקים, התקנות, החיקוקים והפקודות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים לשימושו בשירותי באתר.
 2. הבעלות על התכנים באתר
  • WASENS הינה הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, זכויות בפטנטים וכן בכל זכויות קניין הרוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר, במוצרים המפורסמים בו, בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר (”התוכן”). זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין בשימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור, באתר, בשירותים ובתוכן.
  • אין ליצור עותקים של האתר ו/או של התכנים בו, או כל חלק מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, ואין להעבירם או להעמידם לרשות הציבור, לבצעם בפומבי, לשדרם, להשכירם ו/או ליצור כל יצירה נגזרת המבוססת עליהם ללא היתר מפורש מראש ובכתב מבעלת האתר.אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש באיזה מסימני המסחר המוצגים בדפי האתר, ללא ההסכמה בכתב של הWASENS ,או של צד שלישי כלשהו אשר עשוי להיות הבעלים של סימן המסחר המוצג בדפי האתר.
  • שימוש מכל סוג שהוא בתכנים באתר או בכל חלק מהם, לרבות שימוש באמצעות קישור מאתר אחר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מWASENS ,הינו אסור.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן המופיע באתר.
  • המשתמש אינו יכול לשנות עותק קשיח או דיגיטאלי של התוכן באתר אשר הוא הדפיס או הוריד. כמו כן, המשתמש אינו יכול להשתמש בציורים, תמונות, סימונים גרפיים, קטעי וידאו או אודיו אשר הוריד המשתמש מהאתר בנפרד מהטקסט הנלווה אליהם באתר.
  • היה והמשתמש יספק לWASENS משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי פעילות או איכות המוצרים /או האתר (להלן – ”פידבק”), WASENS תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים שלה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא.
 3. שינויים באתר והפסקת שירות
  • WASENS יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו“ב. בעשיית שימוש באתר הנך מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי WASENS בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  • WASENS אינה מספקת ציוד לטובת גישה ו/או שימוש באתר. לכן, באחריות כל משתמש לוודא שהמחשב, מכשיר הטלפון הנייד, הטאבלט או כל מכשיר קצה תומך אחר, עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים לצורך גישה ושימוש באתר. כל משתמש אחראי לכל האגרות הנגבות על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש של אותו משתמש באתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר).
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית WASENS להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • WASENES אינה מחויבת לספק כל תחזוקה, תמיכה טכנית או אחרת עבור האתר.
  • אין ביכולתה של WASENES לערוב לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שגיאות. קיימים מספר גורמים שעלולים להשפיע על איכות התקשורת והשימוש של המשתמשים באתר ולהוביל לאי יכולת ליצור תקשורת, לרבות, הרשת המקומית של המשתמש, חומת אש וספק שירותי האינטרנט. בעלת האתר אינה נוטלת כל אחריות בגין כל הפרעה, שיבוש או עיכוב הנגרמים בשל כל בעיה או אי התאמה באיזה מהגורמים הללו או בגורמים אחרים שעליהם אין לה שליטה, לרבות, בעיות או עיכובים הנובעים מסכסוכי עבודה, שביתות, הפסקת פעילות, מחסור או אי יכולת להשיג חשמל, חומרי גלם או ציוד, מלחמה כלשהי, לרבות המלחמה, טרור, מהומות או כוח עליון.
  • WASENES רשאית להשבית את האתר או כל חלק ממנו, באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון.
 4. הגבלות שימוש
  • המשתמש יעשה שימוש בשירותים בהתאם להוראות התנאים בלבד וכן בהתאם להוראות הדין הרלוונטי. המשתמש מסכים כי לא ישתמש בשירותים ו/או יאשר לצד שלישי ו/או יעודד צד שלישי להשתמש בשירותים, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן: (1) באופן בלתי חוקי, שאינו הולם, בלתי מוסרי, בלתי מורשה ו/או כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ו/או למטרה אסורה ביחס למטרות השירותים; וכן (2) באופן אשר ימנע מאחרים את האפשרות להשתמש בשירותים.
  • בנוסף, המשתמש מתחייב שלא: (1) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר ולתפעולו התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או תכני האתר ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (2) להסיר כל תוכן מהאתר, לרבות הודעת זכויות יוצרים; (3) להשתמש בשירותים על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (4) לאסוף כתובת דוא"ל של צדדים שלישיים ו/או פרטים אחרים מהאתר בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר; (5) להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (6) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק מהשירותים ו/או להשתמש בשירותים על מנת ליצור יצירות נגזרות; (7) למכור ו/או להעניק רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויותיו על פי הסכם זה כל צד שלישי, שלא על פי הוראות התנאים; וכן (8) להשתמש בשמה של החברה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש ובכתב. 
  • החברה רשאית להגביל את שימושו של המשתמש באתר ו/או בשירותים וכן לסיים את התנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובפרט בעת חשש סביר לכל פעולה מפרה או כזו אשר עשויה להתפרש כהפרה של התנאים.
 5. אחריות ושיפוי
  • WASENS לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד אשר ייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים שבאתר.
  •  האתר ותכניו מוצגים על ידי WASENS“ כפי שהם“ (”IS AS . (”למרות שWASENS מנסה לדייק ככל שניתן בתכנים המוצגים באתר, WASENS אינה נותנת התחייבות או מצג כלשהו בקשר עם שלמות או דיוק המידע המוצג באתר, לרבות מפרטי המוצרים ופעולתם.
  • המשתמש מסכים כי באחריותו הבלעדית לבדוק את האתר, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם מהשימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד ובאחריותו הבלעדית. WASENS ,נושאי המשרה בה, עובדיה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מכניסה של משתמש לאתר או כל שימוש שנעשה בו.
  •  ככל שדין או חוק כלשהם קובעים כי השימוש באתר מיועד למבוגרים בלבד, חל איסור על קטינים לעשות שימוש באתר. יחד עם זאת, היה וקטין ביקר באתר מרצונו החופשי, כי אז לא תישא WASENS באחריות לשימוש שנעשה כאמור, היה והאתר או שימוש בו עשוי להיחשב כבלתי הולמים לקטינים.
  •  WASENS רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל שינוי באתר או בכל חלק ממנו, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלקו. כמו כן, הפעילות באתר עשויה להיות מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני.
  • המשתמש ישפה את WASENS או מי מטעמה בגין כל נזק, עלויות, הוצאות או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות סבירות) אשר נגרמו לWASENS בקשר עם השימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אין בסעיף שיפוי זה בכדי לגרוע מסעדים נוספים המוקנים לחברה על פי כל דין.
 6. פרטיות
 7. WASENS מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמה. אנו מאמינים כי למשתמשים הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר לWASENS ו/או הונגש לה בהתאם למדיניות הפרטיות. כזכור, לפני השימוש באתר יש לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.. כמו תנאי השימוש, גם מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות בהתאם להחלטת האתר. על כן , WASENS ממליצה למשתמש לעיין במדיניות הפרטיות מפעם לפעם. באמצעות השימוש באתר ובשירותים, המשתמש מביע את הסכמתו לתנאי מדיניות הפרטיות.
 8. יחסי הצדדים
 9. יובהר כי אין ולא מתקיימים בין WASENS לבין המשתמש, יחסי עובד-מעסיק, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה. המשתמש לא יציג את עצמו כנציג, סוכן או עובד של WASENS וWASENS לא תהיה אחראית ולא תחוב בגין כל מעשה, מחדל או מצג אשר יעשה על ידי המשתמש בניגוד לאמור לעיל.
 10. הסכמה כוללת
 11. תנאי השימוש ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין WASENS ביחס לשימוש באתר ובשירותים, והם גוברים על כל מצג, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין WASENS
 12. שמירת תוקף
 13. במידה שסעיף מתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מאיזו סיבה שלא תהיה, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא תפגע.
 14. ויתור
 15. במידה ש-WASENS לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של WASENS אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי הסכם זה על ידי WASENS במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר  בעתיד.
 16. הדין החל וסמכות שיפוט
 17. הדין החל על תנאי השימוש הינו דין מדינת ישראל.  מוסכם, כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור להסכם זה, ביצועו, פירושו, עניין הקשור ו/או נובע ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בחיפה.
 18. פנייה למשתמש
 19. לאחר שמסרת את פרטיך באתר, אישרת את המסמכים המחייבים ונתת את הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, WASENS תהא רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח לך עדכונים, באמצעות החשבון שלך באתר, בדואר אלקטרוני, בפקס ובמסרונים (SMS (ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, וזאת בהתאם להוראות סעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ“ב – 1982 .בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לWASENS על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח WASENS ו/או מי מטעמה.
 20. השימוש באתר
 21. הנך רשאי להשתמש בתכני האתר (להבדיל מעסקאות שאתה מבצע באמצעותו) באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, למטרות חוקיות בלבד ובכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של WASENS לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליך בלבד.
 22. יצירת קשר
בכל שאלה שיש למשתמש בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר, ניתן ליצור עם WASENS קשר בעמוד זה: www.wasens.net